بازارهای مستقیم در ارتباط با مشتری مصرف کننده
مانند فروش لوازم یدکی به صورت مستقیم به خودروداران یابا استفاده از پلتفرم شبکه خدمات دهندگان خودرویی