تبدیل نام به یک ارزش مانا و مستمر اجتماعی و اقتصادی
دارای ارزش مادی
همراه با ایجاد یک سبک زندگی
اسپورت باز ها ماشین باز پولدار بیشتر بی ام و را انتخاب می کنند تا مرسدس
مانایی/ برند سبک زندگی