یعنی انتخاب ایده ای که به سرعت رشد سهم بازار داشته باشد
مثال از طرح جهنده:

  • دوغ ناملی لیوانی وقتی نبود
  • یا ایده آیس پک
  • یا ایده پدر خوب
  • یا مک دونالد (البته مک دونالد همزمان پلتفرم هم هست)