ساده اش همین کارها از بالا به پایین سنتی خودمان
که یک زنجیره تامین تا توزیع دارد