مثال: مثل کار ساختمان و خدمات کامل آن (پشتیبانی آن)