ایده یعنی خلق یک متد ، سبک ، فرهنگ ، استاندارد بر اساس نیاز ، آرزو ، رویا ، خواسته جامعه
می تواند نوآوری هم نباشد و یا باشد