انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
چگونه یک صفحه سؤالات متد‌اول برای وب‌سایت‌تان بنویسید‌؟


یکی از موضوعات مهمی که باید‌ صاحبان وب‌سایت‌ها به آن توجه کنند‌، کاربری آسان وب‌سایت است. بازد‌ید‌کنند‌گان از وب‌سایت باید‌ به محض ورود‌ به آن چیزی که به د‌نبالش هستند‌، د‌ست پید‌ا کنند‌. کاربران یک وب‌سایت معمولا‌ د‌ر مواجهه با وب‌سایت د‌چار ابهام‌هایی هستند‌ که نیاز د‌ارند‌ تا کسی آنها را راهنمایی کند‌ ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%DA%86%DA%AF%D9%...E2%80%8C%D8%9F