تیم بازاریابی به مجموعه افرادی گفته می شود که وظیفه جذب مشتری برای یک مجموعه را عهده دار باشند.