• - تکمیل فرم تعیین نام
 • - دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
 • - دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 • - تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
 • - پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باید که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است
 • - تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 • - دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
 • - دوجلد صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
 • - معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
 • - گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است
 • - اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها