انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Smart Contract Language. زبان قرارداد هوشمند
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/smart-contracts-3/