انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Full public release of the self-serve DADI network, allowing customers to access and set up CDN via dadi.cloud. انتشار عمومی از شبکه DADI خود در خدمت، اجازه می دهد مشتریان برای دسترسی و تنظیم CDN از طریق dadi.cloud.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/dadi-constellation-live/