انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Fluz Fluz App opening for spending and cash back opportunities planned for early Q4 2018. Fluz Fluz برنامه برای بازپرداخت فرصت های نقدی و پول نقد برای اوایل Q4 2018 برنامه ریزی شده است.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/opening-for-spending/