انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Second annual CHAINERS Blockchain Week from Jan 14-18. دومین فصل سالانه Blockchain CHAINERS از ۱۴ تا ۱۸ ژانویه.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/second-blockchain-week/