انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

There will be a token burn before the end of the year. Hanna Bae states, "We will burn down to 45%" قبل از پایان سال، یک سمپلر وجود خواهد داشت. هانا بی اظهار می کند، “ما به ۴۵٪ سوزانده می شود”
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/token-burn-2/