انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

ماهنامه عصر تراکنش / صنف را در لغت‌نامه دسته، زمره، طبقه یا مقوله معنا می‌کنند. طبق آنچه در قانون نظام صنفی کشور آمده است، آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، یک صنف را تشکیل می‌دهند. این مقدمات را گفتیم تا به این موضوع برسیم که مطابق با این […]
مطالب مرتبط
نوشته «چرا یک کانون بانکداری قدرتمند در ایران نداریم؟ / صدایی که شنیده نمی‌شود» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/115568