انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Holders of the original token will receive the new token  and keep their existing ERC-20 token. صاحبان نشانه اصلی نشانه جدید را دریافت خواهند کرد و نشانه موجود ERC-20 خود را حفظ خواهند کرد.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/wax-blockchain-tokens/