انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

KuCoin to extend founders’ and angel investors’ token lock-up period for an additional year. KuCoin برای گسترش سرمایه گذاران بنیاد و سرمایه گذاران برای مدت یک سال دیگر، برای مدت زمان محدود.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/token-lock-up-1-year/