انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

SunFoundation generates a fund to subsell projects proposed by anyone in Sun BlockChain. This day you can access the documents & apply form. SunFoundation یک صندوق برای پروژه های زیرزمینی پیشنهاد شده توسط هر کسی در Sun BlockChain ایجاد می کند. در این روز میتوانید به اسناد و مدارک دسترسی پیدا کنید درخواست فرم
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/sun-micro-budgets-open/