قوانین مالیاتی اعم از جرائم و بخشودگی :

قوانین مالیاتی که شامل جرائم و معافیت میشود دارای ماده ها و تبصره های مختلفی میباشد که در اینجا به اختصار شرح داد میشود .قوانین مالیاتی مربوط به جرائم :

جرائم مالیات حقوق :ماده 197: عدم تسلیم به موقع لیست حقوق2% حقوق و مزایاماده 199:عدم پرداخت به موقع حقوق 10% مالیات حقوق پرداخت نشده + ماهانه 5/2% از تارخ مطالبهقوانین مالیاتی جرائم ماده 169:

الف) 2% مبلغ مورد معامله در صورتی که :1)عدم صدور صورت حساب2)عدم درج کد اقتصادی خود در صورت حساب3)عدم درج کد اقتصادی دیگران در صورت حساب4)درج کد اقتصادی خود برای دیگران5)درج کد اقتصادی دیگران برای خودب)1% مبلغ مورد معامله در صورت عدم ارسال فهرست معاملاتقوانین مالیاتی جرائم درآمد اشخاص حقوقی:

1)جریمه موضوع ماده 190ق.م.م : 5/2% به ازای هر ماه تاخیر پرداخت مالیاتالف) مالیات ابرازی مودی همراه با اظهار نامه تسلیمی از تاریخ از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه .ب)مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشند ولی اظهارنامه خود را در مودی مقررتسلیم نکرده باشند از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به کل مبلغ مالیات قطعی شده .ج)نسبت به مالیات قطعی شده نهایی مودی پس از کسر مالیات ابرازی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص .2)جریمه موضوع ماده 192ق.م.م: 30% مالیات در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و یا درآمد های کتمان شده .3)جریمه موضوع ماده 193ق.م.م: 20% مالیات در صورت عدم ارائه ترازنامه و حساب سودوزیان و دفاتر قانونی.قوانین مالیاتی مربوط به بخشودگی :

1)قانون مالیاتی تبصره ماده 190:الف)چنانچه مودی ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را نسبت به مالیات تعیین شده اعلام دارد اختلاف خود را با اداره امور مالیاتی را مطابقه قانون 239 قانون مالیات های مستقیم رفع نماید و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیلت اقدام کند از 80% بخشودگی جرائم مقرر در این قانون بهرمند میگردد.ب)چنانچه مودی پس از یه ماه از تاریخ ابلاغ برگه قطعی مالیات خود را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت داده شود از 40% بخشودگی جرائم بهرمند میگردد2)قانون مالیاتی ماده 192:تمام یا قسمتی از جرائم مقرردر قانون مالیات های مستقیم بنابه درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد .نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا

قوانین مالیاتی اعم از جرائم و بخشودگی :

قوانین مالیاتی که شامل جرائم و معافیت میشود دارای ماده ها و تبصره های مختلفی میباشد که در اینجا به اختصار شرح داد میشود .قوانین مالیاتی مربوط به جرائم :

جرائم مالیات حقوق :ماده 197: عدم تسلیم به موقع لیست حقوق2% حقوق و مزایاماده 199:عدم پرداخت به موقع حقوق 10% مالیات حقوق پرداخت نشده + ماهانه 5/2% از تارخ مطالبهقوانین مالیاتی جرائم ماده 169:

الف) 2% مبلغ مورد معامله در صورتی که :1)عدم صدور صورت حساب2)عدم درج کد اقتصادی خود در صورت حساب3)عدم درج کد اقتصادی دیگران در صورت حساب4)درج کد اقتصادی خود برای دیگران5)درج کد اقتصادی دیگران برای خودب)1% مبلغ مورد معامله در صورت عدم ارسال فهرست معاملاتقوانین مالیاتی جرائم درآمد اشخاص حقوقی:

1)جریمه موضوع ماده 190ق.م.م : 5/2% به ازای هر ماه تاخیر پرداخت مالیاتالف) مالیات ابرازی مودی همراه با اظهار نامه تسلیمی از تاریخ از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه .ب)مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشند ولی اظهارنامه خود را در مودی مقررتسلیم نکرده باشند از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به کل مبلغ مالیات قطعی شده .ج)نسبت به مالیات قطعی شده نهایی مودی پس از کسر مالیات ابرازی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص .2)جریمه موضوع ماده 192ق.م.م: 30% مالیات در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و یا درآمد های کتمان شده .3)جریمه موضوع ماده 193ق.م.م: 20% مالیات در صورت عدم ارائه ترازنامه و حساب سودوزیان و دفاتر قانونی.قوانین مالیاتی مربوط به بخشودگی :

1)قانون مالیاتی تبصره ماده 190:الف)چنانچه مودی ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را نسبت به مالیات تعیین شده اعلام دارد اختلاف خود را با اداره امور مالیاتی را مطابقه قانون 239 قانون مالیات های مستقیم رفع نماید و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیلت اقدام کند از 80% بخشودگی جرائم مقرر در این قانون بهرمند میگردد.ب)چنانچه مودی پس از یه ماه از تاریخ ابلاغ برگه قطعی مالیات خود را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت داده شود از 40% بخشودگی جرائم بهرمند میگردد2)قانون مالیاتی ماده 192:تمام یا قسمتی از جرائم مقرردر قانون مالیات های مستقیم بنابه درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد .نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا