سعید شاوردی

مشاوره مدیریت نوآوری و استراتژی‌های نوآورانه

استراتژیست کسب و کار در شرکت سرمایه‌گذاری رهنما


https://www.linkedin.com/in/saeedshaverdy/