انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

System improvement and further testing. بهبود سیستم و تست بیشتر.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/system-improvement/