انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Release the Hashgard main network on the public chain, providing asset issuance, asset management, asset custody. شبکه اصلی Hashgard را در زنجیره عمومی آزاد کنید، ارائه دارایی ها، مدیریت دارایی، نگهداری دارایی ها را آزاد کنید.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/main-network-launch/