انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

MVL Team promises that MVL will bring more than seven good news, until November 2018 including Collaborations, Listing, R&D. تیم MVL وعده داده است که MVL بیش از هفت اخبار خوب را تا نوامبر ۲۰۱۸ شامل همکاری، فهرست، R & D، به ارمغان خواهد آورد.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/mvl-announcements/