مهدی کشاورز

صندوق سرمایه‌گذاری عطار‌

تخصص ها : B2B _ کسب و کار