اخذ ایزو

اخذ ایزو ابزار مفیدی برای اعتبار بخشی ست ، با نمایش این که خدمات یا محصولات شما انتظارات
مشتریان شما را برآورده می کند .
در برخی صنایع داشتن گواهینامه یک الزلم قانونی یا قراردادی ست .

سازمانISO گواهینامه ایزو صادر نمیکند

در سازمان ISO ، استانداردهای بین المللی تدوین می گردد . از قبیل ایزو 9001 و ایزو 14001 ، ولیکن سازمان ISO
درگیر صدورگواهینامه ایزو نمی شود و گواهینامه ایزو صادر نمی کند. این کار توسط مراجع صدورگواهینامه ایزو
انجام می شود . در نتیجه یک شرکت یا سازمان نمی تواند توسط سازمان ISO گواهینامه بگیرد.
هرچند کمیته ممیزی انطباق ISO : ( CASCO ) تعدادی استاندارد مرتبط با فرآیند صدورگواهینامه تدوین کرده است
که توسط مراجع صدورگواهینامه ایزو مورد استفاده قرارمی گیرد .

زمان اخذ ایزو اخذ ایزو شما بایستی :

  • چندین مرجع صدورگواهینامه ایزو را ارزیابی کنید
  • بررسی کنید آیا مرجع صدورگواهینامه ایزو از استانداردهای مربوطه CASCO پیروی می کند .
  • بررسی کنید ایا اعتبار بخشی شده است . اعتبار بخشی اجباری نیست و مرجع بدون اعتباربخشی لزوما به
  • معنی ناشناس و فاقد ارزش بودن نیست و می تواند به صورت مستقل صلاحیت داشته باشد . برای یافتن
  • مرجع صدورگواهینامه ایزو اعتباربخشی شده با مرجع اعتباربخشی ملی در کشور خود تماس بگیرید .


نمایش گواهینامه ایزو

به خاط داشته باشید زمانی که به یک محصول یا سیستم نشان استاندارد ایزو تعلق می گیرد .
نگویید : گواهینامه ایزو
بگویید : گواهینامه ISO9001:2008 ( برای مثال )