در حال ساخت یک مجموعه اپلیکیشن کاربردی با مخاطب عام در سراسرکشور و در خارج از کشور نیازمند تزریغ سرمایه و ادامه روند تولید آن می باشیم
درصورت سوال آماده ارائه پروپزال می باشیم بصورت حضوری و از محل کار ما میتوان بازدید به عمل اید

66347641
09351363207
فیضی پور مدیر پروژه