شرکت خود را با اطلاعات کامل به ثبت برسانید
شهر تهران بعنوان پایتخت ایران عزیزمان از اهمیت بالایی برخوردار میباشد .

همچنین به دلیل توسعه یافتگی و پیشرفته بودن آن ، جمعیت زیادی را درخود جای داده و توجه افراد زیادی را در سراسر

کشور و یا حتی جهان به خود جلب نموده است .

طبق آمار های بدست آمده از وضعیت تجاری و اقتصادی تهران ، امر تجارت در تهران از حجم بالایی برخوردا میباشد که

برای سهولت درانجام آن نیازبه ایجادشرکت ها وتعاونی هایی میباشداز این رو تمایل به ثبت شرکت های تجاری و بازرگانی

و یا حتی خدماتی در تهران در میان فعالان اقتصادی بطور روز افزون به چشم میخورد.تا از این طریق هم خودبه سود و

منفعت برسندوهم قدمی جهت پیشرفت هرچه بیشترشهرتهران برداشته باشند
متقاضیان ثبت شرکت در تهران باید در نظرداشته باشند که در کدام یک از مناطق استان تهران قصد ثبت شرکت دارند .

زیراهرکدام ازمناطق وشهرستان هااستان تهران برای خودواحد ثبتی جداگانه ای برای رسیدگی به امورمتقاضیان دارند .

واحد های ثبتی مربوط به استان تهران :

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری: تهران - قدس - پیشوا - پردیس - دماوند - رباط کریم ، رود هن - پاکدشت -

قرچک - شهریار - فیروز کوه - ورامین

برای ثبت شرکت درتهران بعدازتعیین واحدثبتی مربوط به محل فعالیت خودمتقاضیان بایدمدارک نوع شرکت موردنظرخودرا

انتخاب نمایند ومدارک لازم ضروری فراهم نموده و و بعد از آن به سامانه ثبت شرکت ها مراجعه و درخواست خود رابه اداره

ثبت شرکت ها در واحد ثبتی مربوط به خود ارسال نمایند

ثبت شرکت درتهران