براساس قانون تجارت ایران وظایف بازرس به شرح زیر می باشد
1- اظهارنظر کردن در مورد صورت های مالی شرکت که توسط مدیران به مجمع عمومی باید تسلیم شود
2- اظهارنظر کردن در مورد صحیح بودن اطلاعاتی که مدیران شرکت به مجمع عمومی ارائه می دهند
3-اطمینان از رعایت کردن حقوق تمام سهامداران له صورت مساوی
4- ارائه دادن گزارش جامع درباره وضع شرکت به مجمع عمومی که باید حداقل 10 روز قبل از تشکیل شدن مجمع باید برای مراجعه سهامداران در مرکز شرکت آماده باشد
- اعلام کردن جرم انجام گرفته شده در شرکت
6- گزارش دادن تخلف مدیران در مورد سهام وثیقه شده به مجمع عمومی
7- دعوت کردن از مجمع عمومی عادی که هرگاه مقتضی بدانند
بازرس حق دارد برای انجام وظایفش هر موقع که لازم بداند به امور شرکت رسیدگی کند و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را مطالبه نماید و حتی از خدمات کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده کند.


ثبت شرکتهای سهامی خاص