🔸یک تحقیق جدید نشان می دهد، هیچ دو مغزی را در جهان نمی توان یافت که درست مثل هم باشند، چرا که ژنتیک و عوامل محیطی بر مغز انسان تاثیر می گذارند.“لوتز جنک” پژوهشکر این مقاله و استاد عصب شناسی دانشگاه زوریخ در کشور سوئیس گفت: « به کمک این تحقیق، توانستیم اثبات کنیم که ساختار مغز انسان‌ها بسیار منحصر به فرد است. تا سی سال قبل حتی بر این باور بودیم که مغز انسان هیچ ویژگی فردی ندارد و یا در بهترین حالت ویژگی‌های فردی اندکی را دارا می باشد. شناسایی فردی از طریق ویژگی‌های آناتومیک مغز اساسا امری محال قلمداد می شد.»

🔹وی افزود:« یافته‌های اخیر نشان می دهد، ترکیب عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی آشکارا نه تنها بر کارکرد مغز بلکه بر آناتومی آن تاثیر می گذارد. تحقیق فوق بر روی حدود ۲۰۰ سالمند سالم که در طی یک دورۀ زمانی دو ساله سه بار تحت اسکن مغزی MRI قرار گرفتند، انجام شد. محققان بیش از ۴۵۰ ویژگی آناتومی مغز را نظیر حجم مغز، حجم بخش سفید و خاکستری مغز و ضخامت کورتکس مغزی، مورد بررسی قرار دادند...

ادامه در:
bigbangpage.com/?p=77532