1⃣چابکی:
🔘شرکت‌های بزرگ باید مدل ثابتی را برای خود حفظ کرده اما استارت‌آپ، می‌تواند هرآنچه که خواست در کسب‌وکار به اجرا برساند.

⁣2⃣ترکیب تیم‌ها:
⁣⁣⁣🔘در استارت‌آپ تیم ممکن است از سه نفر و یا بیشتر تشکیل شده باشد، که به‌شکل نزدیکی در کنار هم هستند.

⁣3⃣بروکراسی کمتر:
⁣⁣🔘⁣استارت‌آپ‌ها فاقد بروکراتیک غیرضروری بوده که در شرکت‌های بزرگ در جریان است.

⁣4⃣قیمت‌گذاری رقابتی:
⁣🔘راه ⁣استارت‌آپ‌ها برای مذاکره بر سر قیمت باز بوده و مشتریان بیشتری هم با این روش می توانند حفظ کنند.

⁣5⃣هویت:
⁣⁣🔘⁣استارت‌آپ‌ها از پرسنل کمتری برخوردار هستند و تمایل دارند به هویتی در برند خود دست یابند که برای آن‌ها در‌دسترس بوده.

https://t.me/StartupNet