سلام
برای مجوز تاسیس عطاری کسی تا حالا مجوز گرفته؟
ما اگر بخوایم محصولاتمان مانند روغن خراطین را جدا از شرکتی که ثبت شده به صورت اصناف بفروشیم مجوزش فقط همون پروانه کسب کافی هست؟
یا شرکتی که در رابطه با این روغن ثبت کردیم ادامه فعالیت باید بده؟