انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Ellaism community has voted to hardfork. Byzantium and WebAssembly will be added to ELLA in August on block number 2,000,000. جامعه اللهیز به سختی رای داده است. بایگانی و WebAssembly در ماه آگوست در بلوک شماره ۲،۰۰۰،۰۰۰ به ELLA افزوده خواهد شد.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/adding-byzantium/