سرپرست پلیس تهران:
🔘برخورد قضایی و انجام تحقیقات انتظامی با اولین شرکت متخلف دریافت کننده ارز دولتی، آغاز شد.

🔘این شرکت ۲۲ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی‌ از کشور خارج کرده و گوشی تلفن همراه با مارک خاصی را وارد کشور کرده و با ارز ۸ هزار تومانی به فروش رسانده است.

ایلنا 🗃

🔰در شرایط جنگی وقتی نیروی خودی عمداً به جبهه خودی پشت کرده و تخلف می کند در دادگاه نظامی محاکمه و در بیشتر مواقع حکم های سنگین برای فرد یا افراد لحاظ می گردد. در این زمان هم با توجه به شرایط جنگ اقتصادی باید با برخورد شدید مانع شکل گیری این رویه شد...