🔘 به این است که ورزش نکنی،
کتاب نخوانی،
عاشق نشوی،
هدیه ندهی،
محبت نگیری،
مهمانی نروی،
سفر نکنی

🔘 پیر شدن به این است که آرزوهایت را کم کنی،رویاهایت را دنبال نکنی
پیر شدن به این است که با دیگران همدردی نکنی
پیری به سن نیست
به کیفیت دل است....