🔸آینده بازار تحت کنترل یک اقلیت جریان ساز ملقب به نهنگ ها و یک گروه معامله گران نوسان گیر مشهور به تریدرها قرار گرفته دارد.

🔸در واقع شدت و جهت امواج آتی در بازار این ارز رمز پایه تحت کنترل کامل این ۲ دسته میباشد

🔸نهنگ ها تنها در تقریبا ۱۶۰۰ حساب دیجیتالی خود، نزدیک به یک سوم از کل بیتکوین های موجود را در اختیار دارند.

🔸همزمان ، سرمایه گذاران نیز بخش زیادی از دارایی های خود را به تریدرها فروخته اند.

🔸با این حال، ریسک کوتاه مدت از جریان سفته بازان و ریسک بلند مدت از جبهه نهنگ ها بر آینده بیت کوین سایه خواهد انداخت.