▪️دعوت از بنگاه‌های داوطلب برای ارزیابی نظام مدیریتی مبارزه با فساد

🔺اتاق تهران که چندی است در حال تدوین مدل ارزیابی مبارزه با فساد در شرکت‌های بخش خصوصی است، اکنون با ارائه فراخوانی از بنگاه‌های داوطلب برای ارزیابی اولیه این مدل دعوت کرده است

🔺 از آنجا که بخش خصوصی یکی از سه بخش حکمرانی خوب است، بنابراین با عاری از فساد شدن این بخش، گامی اساسی در راستای ارتقای سلامت اداری کشور برداشته می‌شود. به همین منظور نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از سال گذشته با همکاری تیمی توانمند از دانشگاه علم و صنعت و با استفاده از مدل‌های جهانی و استانداردهای بین‌المللی این مدل را تدوین کرده است.

🔺 بنگاه‌هایی داوطلب برای اجرای آزمایشی این مدل باید حداقل دو سال عضویت اتاق تهران و هم‌چنین بین 80 تا 100 نفر پرسنل داشته باشند. بنا براعلام کارگروه تدوین مدل مبارزه با فساد، حضور در این طرح هیچ هزینه‌ای برای بنگاه‌های داوطلب ندارد.