🚫 شتابدهی برای همه استارتاپ ها اثرگذار نخواهد بود و باید در زمان مشخص از عمر یک استارتاپ، شتابدهی اتفاق بیافتد وگرنه نتایج مفیدی در بر نخواهد داشت.

👌 در این تست خودکار شرکت کنید تا بدانید آیا استارتاپ شما به مرحله لازم برای شتابدهی رسیده است یا نه؟!