🔸چند مدتی هست که در ساختار کارآفرینی و استارتاپی ایران مشغول به فعالیت هستم، در این مدت تقریبا بیش از ۵۰۰ تیم استارتاپی را بررسی کرده ام و با بیش از ۱۰۰ تیم مصاحبه تلفنی یا حضوری داشته ام به نکات جالبی در این در خواست ها و صحبت هایم با افراد برخورده ام که جالب دیدم در یک سری نوشته بخشی از آن ها رابیان کنم.