🔸بکارگیری دانش جمعی در حل مسایل و مشکلات کسب‌ و کارهای کوچک و بزرگ از چالش های اصلی هر جامعه ای در مسیر توسعه است. بدون شک قبل از هدف گذاری این اقدام بزرگ، باید بتوان با مفهوم این نوع تفکر و دستاوردها و چالش های آن آشنا شد تا کاراتر بر ساختارها، مهارت ها، ابزارهای لازم برای اجرای این استراتژی تمرکز کرد.