این نکته باید دغدغه اولیه ی هر موسس استارتاپی باشد. اما اغلب نادیده گرفته میشود. اغلب افراد در ایده ي نوآورانه خود و راه حلی که ارائه میدهند غرق میشوند بدون اینکه به این فکر کنند که چرا دارند اینکار را انجام میدهند و انتظار خلق چه تغییراتی را در محیط دارند.
بدون داشتن چشم انداز، استارتاپ شما با سرعت و رشدی کند جلو میرود و در شرایط سخت نیرویی جلوبرنده نخواهید داشت.
چشم انداز شما به کارتان معنا و وزن میدهد.
برای شکل دادن به چشم انداز خود وقت بگذارید.

#vision #startup