در تاریخ 29 اردیبهشت 97 ، تیم هایی که از طریق وبسایت دیموند، برای ورود به کمپ پیش شتابدهی اصفهان ثبت نام کردند، در محل دانشگاه صنعتی اصفهان ارائه ای خواهند داشت و بر اساس آن برای ورود به کمپ انتخاب می شوند.
⌛️تا تاریخ 25 اردیبهشت فرصت دارید برای این ارائه از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.⌛️