📊⁣بر اساس یک تحقیق توسط مجله Socio-economic که در سال ۲۰۱۳ انجام شد, “#ذهنیت” یک فرد فاکتور اصلی در تعیین موفقیت و رضایت او به عنوان کارمند یا کارآفرین است. یک آدم همه فن حریف با ترکیب تجربیات و تخصص های خود در موضوعات مختلف, خواهد توانست یک تجارت را به موفقیت برساند. در این تحقیق همچنین به این حقیقت اشاره شد که کارآفرینان با داشتن شبکه بزرگی از دوستان و روابط با آدم های مختلف, به بزرگ تر شدن و موفقیت تجارت خود کمک خواهند کرد.♻️
💰اما از طرف دیگر کارمندان حقوق می گیرند تا یک عمل یا وظیفه مشخص را در سازمان انجام دهند. امنیت کاری, درآمد ثابت و مهارت های تخصصی, معمولا اولویت های یک کارمند است و همین اولویت هاست که از آنها کارکنان وفادار و با ارزشی می سازد که بیشتر به دنبال رشد, و حل چالش ها در سازمان خود هستند, تا اینکه به دنبال راه خودشان باشند.