✍️ ست گادین

... چند ضرب‌الاجل برای خودتان جور کنید .

این کار خجالت ندارد و در واقع یک پیروزی درخشان است .

یک مدل پاداش یا تنبیه توسط شخص ثالث تنظیم کنید .

مقداری پول تعیین کنید که وقتی از انجام ندادن کاری خجالت زده شدید ، آن پول را از دست بدهید .

دریافت تبریکات عمومی هم یک روش است .

هر روشی که بکار گیرید ، نکته اش همان است : شما از کودکی تربیت شده اید که به ضرب‌العجل نهایی پاسخ دهید .

برای بیشتر مردم ، این تنها راه برای رسیدن به احساس «معجزه ی به پایان رساندن کار» است .

اگر به آخرین دقیقه نیاز دارید تا بهترینِ خودتان باشید ، آخرین دقایق را برای خودتان جعل کنید .

ترجمه : مصطفی منبری