🔹 عزیزی میگفت تنها تفاوت انسانها در اعتماد به نفسشان است و بقیه ابعاد جزئیات است. با اینکه این حرف اغراق امیز است ولی به تجربه دیده ام که خیلی از کارآفرینان موفق تنها اعتماد به نفس بالاتری دارند و در بقیه ابعاد تفاوت معنادار نیست.

🔹 اگر سعی در به تاخیر اندازی ایجاد کسب و کار دارید و هر سری بهانه ای پیدا میکنید مطمئن باشید که مسئله ترس از شکست و اعتماد به نفس پایین است. اگر مسیر کارآفرینی را از چرخه شروع تا راه اندازی محصول و شکست یکبار بروید ترستان میریزد.

🔹 توصیه به همه این است که از همین الان شروع کنیم. شانس شکست با شروع نکردن 100% است.

منبع: لین بیزنس