جمله بالا از ژنرال آیزنهاور نقل شده است. حال سوال اینکه اولویت بندی انجام کارها باید بر چه اساس باشد: کارهای فوری یا کارهای مهم؟

اگر مالک محصول نداند که چه کاری مهم تر است، همیشه کارهای فوری راه خودشان را به لیست وظایف باز خواهند کرد.

در صورتی که این کارهای مهم تر هستند که برای ذی نفعان نمود دارند و پیشرفت محصول را نشان می دهند و حیات آن را تداوم می بخشند.

یک مالک محصول خوب باید بتواند در اولویت بندی کارها هم فوریت و هم اهمیت کارها را در نظر بگیرد.

برای تشخیص کارهای مهم نیاز است که چشم انداز و اهداف دراز مدت تر برای محصول وجود داشته باشد. ندانستن اینکه چه کاری مهم است نشان می دهد که چنین چشم انداز و اهدافی وجود ندارد یا کمرنگ است.

منبع: iranagile