✍️ ست گادین

دو قطب مخالف وجود دارد : حفظ وضعیت موجود و شکستن وضعیت موجود .

تصویر سازی برای هر دو انتهای این طیف کار آسانی است .

بین این دو قطب ، کشش وجود دارد .

کشش باعث رشد می شود . رسیدن را طولانی می‌کند . باعث می‌شود کش سانی ، انعطاف پذیری و قدرت بیشتری داشته باشیم .

کشش کمی آسیب میزند و کمی هم درد دارد .

اما فردا ، می توانیم بیشتر از دیروز کشیده شویم . چون کشیدگی ها باهم می آمیزند .

اگر شما از شکستن مرز های وضعیت موجود می ترسید ، جواب شما این نیست که خیلی خب ، وضعیت موجود را حفظ کن .

جواب شما این است که خودت را وقف کشش کن .

ترجمه : مصطفی منبری