🔹 برای محاسبه مقدار ارزش پایانی یک استارت‌آپ بعد از ۵ سال نیز توجه داشته باشیم که هم سهم بازار ممکن است بزرگ شود و هم خود بازار و آن را در تخمین‌های خود در نظر بگیریم چراکه تغییرات فرهنگ ممکن است باعث کوچک شدن یا بزرگ شدن یک حوزه و بازار شود.

🔸 همچنین در مدل dcf برخلاف مدل‌های دیگر مقدار پولی که یک استارت‌آپ نیاز دارد نیز به‌دست می‌آید. که پس از تقسیم سرمایه موردنیاز تقسیم بر ارزش محاسبه‌شده کسب‌وکار به روش dcf میزان درصدی که باید به سرمایه‌گذار بدهیم مشخص می‌شود.