ایده ناک | توسعه کسب و کار در فضای مجازی با ایده های نو

بدلیل طراحی ضعیف سایت این استارتاپ امکان ارائه توضیحات میسر نبود ، به سایت مراجعه نمایید .