(بخش سوم)
⁣✔️ قیمت بالا
⁣✔️ اشتراک‌گذاری ریسک
⁣✔️ تراکنش‌های مبتنی بر مقیاس
⁣✔️ اشتراک
⁣✔️ ایجاد سوئیچ‌برد (Switchboard)
⁣⁣✔️ تعریف توسط کاربر