🔹 مذاکره به معنای یافتن بهترین نتیجه از صحبت‌هایتان است، به‌نحوی‌که هر دو طرف از نتیجه راضی باشند. مذاکره اصولی و موفق، نتیجه برد ـ‌ برد دارد ولی در مذاکره غیراصولی، نتیجه به‌صورت برد ـ‌ باخت یا باخت ‌ـ‌‌ باخت است.